Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De informatie op onze internetsite werd met de grootste zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt Airlesspomp.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De volledige inhoud en alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Bindende verklaringen kunnen enkel naar aanleiding van concrete aanvragen worden verstrekt. In het bijzonder voorspellende verklaringen die door de woorden 'anticiperen', 'veronderstellen', 'geloven', 'inschatten', 'verwachten', 'beogen', 'kunnen/ zouden kunnen', 'van plan zijn', 'zullen' of gelijkaardige begrippen worden aangeduid, zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Airlesspomp.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina’s of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links naar websites van derden
De internetsite van Airlesspomp.nl bevat directe en indirecte verwijzingen naar websites van derden. Noch op de actuele en toekomstige vormgeving, noch op de inhoud of op het auteurschap heeft Jeder Trading B.V. invloed. Jeder Trading B.V. distantieert zich bij deze uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte / verbonden websites. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het internet aanbod van Airlesspomp.nl aangebrachte links en verwijzingen evenals voor aantekeningen door derden in door Airlesspomp.nl geopende gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door het gebruiken of het niet-gebruiken van de aangeboden informatie aldus ontstaat, is enkel de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet Jeder Trading B.V. 

3. Aansprakelijkheid
Voor schade, die in verband met het gebruik van deze website ontstaat, is Jeder Trading B.V.– ongeacht uit welke rechtsgrond – enkel aansprakelijk bij opzettelijk of onachtzaam gedrag. Dit is niet van toepassing bij schade door schending van leven, lichaam of gezondheid.

4. Gegevensbescherming
Onze webservers slaan standaard de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider, de websites vanwaar u ons bezoekt, de pagina’s die u bij ons bezoekt alsook de datum en de duur van uw bezoek. Voor zover op een website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadres, naam, adres) gebeurt dit van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming enkel gebruikt voor de contract afwikkeling en de verwerking van uw aanvragen. Op aanvraag deelt Jeder Trading B.V. u graag mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen.

5. Overige
Indien een of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, vervalt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet. Jeder Trading B.V. neemt in de plaats van zo’n nietige bepaling een bepaling op die wel gelding heeft en zo dicht mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige bepaling. De gebruiksvoorwaarden vallen enkel onder het Nederlandse recht, met uitsluiting van de bepalingen over juridische geschillen. Bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen in verband met deze website is, voor zover toegestaan door de wet, Lelystad.